شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹
بازدید دکتر احمد مرادی نایب رئیس کمیسیون انرژی به اتفاق اعضای کمیسیون از شرکت مپنا ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

این بازدید به منظور پیگیری تولید خودروهای برقی صورت گرفت.
پایگاه رهبریمجلس شورای اسلامیدرخواست ملاقاتخبرگزاری خانه ملتعملکرد سه ماهه دومروزنامه دریا