شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹
حضور احمد مرادی در روستای مقسم بخش تخت و ديدار با اعضای شورا و معتمدين روستا ۱۳۹۹/۰۶/۲۸

حضور احمد مرادی در روستای مقسم بخش تخت و ديدار با اعضای شورا و معتمدين روستا

این نظارت میدانی با موضوع بازديد از غسالخانه، طرح هادي روستايي و كانال آبرساني كشاورزي روستا صورت گرفت.
پایگاه رهبریمجلس شورای اسلامیدرخواست ملاقاتخبرگزاری خانه ملتعملکرد سه ماهه دومروزنامه دریا