پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸
عرضـه میعانات گاز در بــورس متــحمل آزمـون و خطا است ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

احمـد مــــرادی در گفت‌ و گـو با خبــرنگار خبـرگزاری خانـه ملت در تحلیل عرضه میعانات گازی در بورس را با یک تغییر جدید، گفت: دولت قصد دارد به زودی میعانات گازی را علاوه بر تحویل دریایی، به طور زمینی نیز به مشتری تحویل دهد تا بتواند مشتری بیشتری را پس از دو مرتبه عرضه ناموفق در بورس بدست آورد و از این طریق تحریم‌های امریکا بر فروش نفت و میعانات گازی ایران دور زده شود.

 عرضه زمینی میعانات گازی در جریان فـروش از طریـق بـورس آزمون و خطای دیگر

نماینـده مـردم بنـدرعباس، قشم، ابـوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به دلیل کم‌ تجربگی مسئولان در این نوع عرضه و نبود زیرساخت‌ های لازم، فروش نفت و گاز در بورس تاکنون آزمون و خطاهای بسیاری را پشت سر گذاشته است لذا باید عرضه زمینی را نیز در این حیطه گنجاند تا پس از کسب نتیجه نسبت به موفق بود یا نبودن این نوع عرضه اظهار نظر کرد.

 به نـظر می ‌رسد عرضه زمینی میعانات گازی از طریـق بندرعباس در جریان فـروش از طریق بـورس موفقیـت ‌آمیـز خواهد بود

وی با اعتقاد به اینکه نباید انتظار موفقیت چشمگیری را از عرضه نفت و گاز در بورس با توجه به تلاطم‌های بازار و تحریم‌های آمریکا داشت، افزود: با این وجود می‌توان به مرور زیرساخت‌ها را فراهم کرد و در آینده نزدیک به فروش مناسب از این طریق رسید، البته با تمام این توصیفات به نظر می‌رسد عرضه زمینی میعانات گازی از طریق بندرعباس با توجه به ظرفیت‌های موجود در استان هرمزگان موفقیت‌آمیز باشد.

 عـرضه زمینـی میـعانات گازی از طریـق بندرعباس؛ تسهیـل شرایـط خریـدار

عضو کمیسیـون انـرژی مجلس شورای اسلامی عرضه زمینی میعانات گازی از طریق بندرعباس را تسهیل و آسان کردن شرایط برای خریدار دانست و افزود: امکان بارگیری به صورت زمینی در بندرعباس در کنار تحویل دریایی محموله‌ها از عسلویه یا از طریق انتقال کشتی به کشتی، می‌تواند موفقیت عرضه میعانات گازی در بورس را به دنبال داشته باشد.
پایگاه رهبریمجلس شورای اسلامیدرخواست ملاقاتخبرگزاری خانه ملتعملکرد سه ماهه دومروزنامه دریا