پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸
رد پای مافیای قـدرت و رانـت در وضع قانــون دیـده نـشود ۱۳۹۷/۱۲/۰۶

نماینـده مـردم بنـدرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی افزود: اخطار من این است که باید تمام دقت بر این باشد که بتوانیم قانون وضع کنیم که به درد جامعه، محرومان و مستضعفین بخورد.

وی تأکید کرد: نباید خدای ناکرده دچار مسائل و موضوعات حاشیه‌ای شد به گونه‌ای که در قانون رد پایی از مافیای قدرت، فساد و رانت دیده شود.

عضـو کمیسیـون انــرژی مجلس شورای اسلامی خواستار نظارت هیئت رئیسه مجلس در این خصوص شد و افزود: هیئت رئیسه باید در جاهایی که شبهه دارد، ورود و به نوعی مسائل را مدیریت کند زیرا مردم از خانه ملت انتظار قانون شفاف در سال ۹۸ را دارند.
پایگاه رهبریمجلس شورای اسلامیدرخواست ملاقاتخبرگزاری خانه ملتعملکرد سه ماهه دومروزنامه دریا