دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
سرانـــه تــخت ‌های بـیمارستانــی هرمـزگان ۵۰ درصـد پایـین تـر از کل کشــور ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

احمد مــرادی درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره  وضعیت امکانات و تجیهزات پزشکی در بیمارستان‌های استان هرمزگان، گفت: امکانات و تجهیزات بیمارستانی، کفاف حجم مراجعه بیماران را در استان هرمزگان نمی‌دهد زیرا ما باید پذیرایی دیگر بیماران از دیگر استانهای همجوار نیز باشیم بنابراین جا دارد، وزارت بهداشت و درمان فکر اساسی برای تکمیل تجهیزات پزشکی و درمانی در بیمارستان های دولتی در  استان هرمزگان بکند.
پایگاه رهبریمجلس شورای اسلامیدرخواست ملاقاتخبرگزاری خانه ملتعملکرد سه ماهه دومروزنامه دریا